Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÉ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o 1. ČNVK 1996 (Hradec Králové)
o 2. ČNVK 2000 (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK 2004 (Plzeň)
o 4. ČNVK 2008 (Přibyslav)
o 5. ČNVK 2012 (Liberec)
o 6. ČNVK 2016 (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK 2020 (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK 2024 (Prostějov)

ČESKO-NĚMECKÉ STEKÁNÍ VEXILOLOGŮ

ÚSTÍ NAD LABEM

o ČNSV 2000
4. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

english summary

4. český národní vexilologický kongres se konal ve dnech 13. - 15. června 2008 v Přibyslavi. V malebném prostředí vysočinského města Přibyslavi proběhl ve dnech 13.-15. června 2008 4. český národní vexilologický kongres, kterého se zúčastnilo 30 českých i zahraničních (z Belgie, Německa, Polska, Rumunska a Slovenska) vexilologů. Kongres se tentokrát konal v prostorách Muzea požární ochrany, umístěného na přibyslavském zámku, protože jeho spolupořadatelem bylo tentokrát Centrum hasičského hnutí, které je účelovou organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a kterému zámek, v němž muzeum sídlí, patří. Poprvé v historii našich národních kongresů se dalším pořadatelem stalo i samo město, kde je kongres organizován, letos tedy Přibyslav. Díky pohostinnosti hasičského sdružení a velkorysé morální i materiální podpoře městského úřadu mohly letos být podmínky účasti opravdu výhodné a program kongresu imponující.

Po přijetí výboru České vexilologické společnosti a přítomného prezidenta Mezinárodní federace vexilologických společností Michela Lupanta na radnici města byl program prvního dne zahájen vernisáží výstavky replik nejvzácnějších historických hasičských praporů ze sbírek Centra, zhotovených k této příležitosti. Zatímco v prostorách Centra přivítal účastníky jeho ředitel Jiří Pátek, správce sbírek muzea Stanislav Bárta komentoval vystavené historické prapory, jakož nás i provedl depozitáři muzea a dílnami, kde jsou staré prapory, soustředěné sem z celého Česka, restaurovány a opravovány. S bohatými expozicemi muzea seznámila zájemce Iva Macková, jejíž manžel a pracovník okresního archívu Ladislav Macek vystavil v prostorách muzea a komentoval dochované původní listiny, spojené s historií města Přibyslavi. První den kongresu byl zakončen neformálním setkáním v pivnici "U Kubínů", během kterého se k nám připojovali další účastníci, dorazivší do Přibyslavi později.

Oficiální zahájení proto proběhlo až v sobotu 14.6.2008 na nádvoří zámku, kde osm hasičů ve slavnostních uniformách vztyčilo za hudebního doprovodu houslového sexteta vlajky Přibyslavi, ČVS a 4. ČNVK. Po přivítání ředitelem Centra Jiřím Pátkem a místostarostou města Michaelem Omesem prohlásil předseda ČVS kongres za zahájený a vyzval zúčastněné k vyslechnutí bloku šesti přednášek, které se monotematicky zaměřily na historii hasičského hnutí u nás a na jeho symboliku, ve srovnání s vývojem v Rumunsku a Německu i na symboly hasičů v dalších zemích světa. Ještě předtím se však účastníci kongresu, pozvaní hosté i zahájení přítomní zástupci médii dali společně vyfotografovat na připomínku této události. Odpolední program byl vyplněn jednak výroční členskou schůzí ČVS, během níž si zahraniční účastníci prohlédli pamětihodnosti města, jednak společným autobusovým výletem do okolí Přibyslavi. Po prohlídce světoznámého areálu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je památkou chráněnou UNESCO, jsme se u Žižkovy mohyly dověděli z úst Zbyška Svobody zajímavosti o válečném umění tohoto husitského vojevůdce. Druhý kongresový den byl zakončen slavnostní společnou večeří, na kterou účastníci pozvali jak starostu města Jana Štefáčka, tak prvního místostarostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Václava Lišku, oba vystoupili se svými zdravicemi. V průběhu večeře byla předána ocenění ČVS těm členům, kteří se významně zasloužili o rozvoj české vexilologie. Kongresové ocenění za zásluhy o českou vexilologii převzal Zbyšek Svoboda, diplomy Čestného uznání za její popularizaci a dlouholetou publicistickou činnost byly předány Aleši Brožkovi, Pavlu Fojtíkovi a Josefu Hubkovi. Čestné uznání za úspěšnou přípravu 4. ČNVK udělil výbor ČVS organizátoru kongresu Milanu Týmovi. Opakované účasti na našich kongresech využil výbor v případě dvou zahraničních hostí - prezidenta FIAV Michela Lupanta z Belgie a Alfreda Znamierowského z Polska - aby čestnou vlaječkou ČVS ocenil jejich dlouholetou spolupráci s naší společností a propagaci její činnosti ve světě.

Poslední kongresový den, neděle 15.6.2008, probíhal již zcela v pracovním stylu - bylo prezentováno sedm přednášek na nejrůznější témata. Jejich plný text je spolu s přednáškami ze soboty ostatně hlavním obsahem této publikace. Druhou část sborníku pak tvoří kompletní katalog vexilologické sbírky Centra hasičského hnutí. Po skončení odborné části programu kongresu se sešli účastníci znovu na nádvoří zámku ke slavnostnímu ukončení 4. ČNVK. Po projevech Václava Lišky za hostitele a předsedy ČVS za účastníky kongresu sňali vyznamenaní členové ČVS vlajky ze stožárů na znamení toho, že toto úspěšné setkání našich i zahraničních vexilologů skončilo definitivně.

JM

VLAJKA A EMBLÉM KONGRESU

VLAJKA

Symbolika: Modrý klín je motiv z vlajky české a vlajky ČVS. Čtyři krokve symbolizují písmeno V jako vexilologie a připomínají pořadové číslo kongresu. Barvy na listu zahrnují všechny barvy z vlajky města Přibyslav, kde se kongres koná. Popis: Vlajka je tvořena modrým žerďovým klínem s vrcholem ve středu listu, k němu přiléhajícími čtyřmi krokvemi, bílou, červenou, bílou a černou, vycházejícími z prvních čtyř osmin horního a dolního okraje listu. Vrchol černé krokve leží na vlajícím okraji listu. Trojúhelníková pole ve vlající části jsou žlutá. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

EMBLÉM

Emblém je tvořen čtyřmi vlajkami. Česká vlajka deklaruje, že se jedná o český národní kongres, vlajka FIAV členství v mezinárodní federaci vexilologických asociací a záměr České vexilologické společnosti uspořádat mezinárodní vexilologický kongres, vlajkou České vexilologické společnosti, která kongres pořádá a vlajkou kongresu. Jejich počet symbolizuje pořadové číslo národního kongresu. Vše je doplněno opisem „4. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES PŘIBYSLAV 2008“.

Autorem návrhu vlajky a emblému je Petr Exner. Symboly byly schváleny výborem ČVS 2. června 2007.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Přehled přednášek 4. českého národního vexilologického kongresu Přibyslav, 13. - 15. června 2008

Václav Liška : Historie hasičstva v Čechách
Stanislav Bárta : Sbírka praporů CHH Přibyslav a její katalogizace
Aleš Brožek : Jiří Hlaváček - hasič a vexilolog
Alexandru Dan Mandru : Cechy v Kluži-Napoce a jejich symboly
Günter Strumpf : Hasičské prapory v Německu
Jose Manuel Erbez Rodriguez : Hasiči světa (přednesl Jaroslav Martykán)
Roman Klimeš : Tři historické vlajky Evropy
VLadislav Hnát : Barvy a symboly československých politických stran v letech 1918-1938
Vladimír Liščák : Katalánský atlas1375 jako historicko-geografický pramen
Aleš Brožek : Vlajky veslařských svazů a klubů v Čechách a na Moravě do roku 1918 
Zbyšek Svoboda : Pseudospory o naší vlajku
Petr Exner : REKOS - internetová databáze komunálních symbolů
Pavel Fojtík : Nežádoucí trendy ve vexilologii

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

OBSAH

Jaroslav Martykán : NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 
Michael Omes : (PROJEV MÍSTOSTAROSTY MĚSTA PŘIBYSLAV 
   PŘI PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ 4. NÁRODNÍHO 
   VEXILOLOGICKÉHO KONGRESU)
Petr Exner : SYMBOLY 4. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO 
   KONGRESU
Karel Müller, Petr Exner : ZNAK A VLAJKA MĚSTA PŘIBYSLAV
Pavel Fojtík : SYMBOLY SH ČMS
Jaroslav Martykán : PROCEEDINGS OF THE 4rd CZECH NATIONAL 
   CONGRESS OF VEXILLOLOGY
PREZENČNÍ LISTINA 3. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO 
   KONGRESU

PŘEDNÁŠKY

Václav Liška : HISTORIE HASIČSTVA V ČECHÁCH 
Stanislav Bárta : SBÍRKA PRAPORŮ CENTRA HASIČSKÉHO HNUTÍ PŘIBYSLAV 
   A JEJÍ KATALOGIZACE
KATALOG VLAJEK
Aleš Brožek : JIŘÍ HLAVÁČEK - HASIČ A VEXILOLOG
Günter Strumpf : HASIČSKÉ PRAPORY V NĚMECKU
Jose Manuel Erbez Rodriguez : HASIČI SVĚTA
Alexandru Dan Mandru : CECHY V KLUŽI-NAPOCE A JEJICH SYMBOLY
Roman Klimeš : TŘI HISTORICKÉ VLAJKY EVROPY
Ladislav Hnát : BARVY A SYMBOLY ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH STRAN 
V LETECH 1918-1938
Vladimír Liščák : KATALÁNSKÝ ATLAS 1375 JAKO HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ PRAMEN
Aleš Brožek : VLAJKY VESLAŘSKÝCH SVAZŮ A KLUBŮ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 
DO ROKU 1918
Zbyšek Svoboda : PSEUDOSPORY O NAŠI VLAJKU
Petr Exner : REKOS - INTERNETOVÁ DATABÁZE KOMUNÁLNÍCH SYMBOLŮ
Pavel Fojtík : NEŽÁDOUCÍ TRENDY VE VEXILOLOGII

ZÁVĚR

O AUTORECH

BAREVNÁ PŘÍLOHA

TIRÁŽ

 Sborník sestavil Petr Exner
 STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ
 Hradec Králové 2008
 
 Vydala Česká vexilologická společnost, o.s., 2008
 ISBN 978-80-254-3062-0
 Redigoval Jaroslav Martykán a Aleš Brožek
 Překlady do angličtiny Jaroslav Martykán
 

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina 4. českého národního vexilologického kongresu
Přibyslav, 13. - 15. června 2008

Aleš Brožek ČR
Vladimír Erban ČR
Petr Exner ČR
Pavel Fojtík ČR
Ladislav Hnát ČR
Petr Holas ČR
Josef Hubka ČR
Roman Klimeš Německo
Kateřina Kopecká ČR
Marta Kracíková ČR
Jiří Krejčík ČR
Vladimír Liščák ČR
Michel Lupant Belgie
Jörg Majewski Německo
Alexandru Mandru Rumunsko
Jaroslav Martykán ČR
Viktor Plíhal ČR
Falco Schmidt Německo
Susanne Schmidtová Německo
Drahoslav Sivera Slovensko
Peter Strašifták Slovensko
Günter Strumpf Německo
Zbyšek Svoboda ČR
Evžen Škňouřil ČR
Milan Týma ČR
Jan Vereščák ČR
Renata Weinerová ČR
Jiří Zlámal ČR
Alfred Znamierowski Polsko
Beata Znamierowska Polsko

SPOLEČNÉ FOTO

Společné foto účastníků 4. českého národního vexilologického kongresu
Přibyslav, 13. - 15. června 2008


CZECH NATIONAL CONGRESSES OF VEXILLOLOGY


o 1996 - Hradec Královéo 2000 - Ústí nad Labemo 2004 - Plzeňo 2008 - Přibyslavo 2012 - Libereco 2016 - Ústí nad Orlicío 2020 - Frýdek-Místek