Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÉ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o 1. ČNVK 1996 (Hradec Králové)
o 2. ČNVK 2000 (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK 2004 (Plzeň)
o 4. ČNVK 2008 (Přibyslav)
o 5. ČNVK 2012 (Liberec)
o 6. ČNVK 2016 (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK 2020 (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK 2024 (Prostějov)

ČESKO-NĚMECKÉ STEKÁNÍ VEXILOLOGŮ

ÚSTÍ NAD LABEM

o ČNSV 2000
7. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

Již na minulém kongresu v Ústí nad Orlicí se začalo uvažovat o místě konání příštího kongresu. Protože všechny dosavadní kongresy se konaly v Čechách, byla snaha uspořádat kongres příště na Moravě či ve Slezsku. Pro místo konání kongresu byla po dohodě s ředitelem Zemského archivu v Opavě dr. Karlem Müllerem a vedoucím Státního okresního archivu Frýdek-Místek Tomášem Adamcem vybrána moderní budova archivu ve Frýdku-Místku. Partnerem se stal také Magistrát města Frýdek Místek, který podpořil konání kongresu poskytnutím materiálů o městě a drobných dárků účastníkům.

Termín kongresu byl zvolen na začátek září roku 2020, protože bylo záměrem uspořádat jej společně s 5. heraldickou a vexilologickou konferencí, kterou plánoval do blízkého Cieszyna Fred Znamierovski a navázat tak na Česko-německé setkání vexilologů, které proběhlo v rámci 2. českého národního vexilologického kongresu v roce 2000 v Ústí nad Labem, setkáním česko-polským. Bohužel náhlá smrt Freda Znamierovského v roce 2019 konání konference i setkání zabránila.

Další věcí, která ovlivnila přípravu kongresu byla koronavirová pandemie, která půl roku před termínem konání zasáhla Česko. Aby se zabránilo zbytečnému soustředění účastníků na jednom místě nebylo organizováno společné ubytování a každý účastník kongresu si zajistil ubytování podle svých potřeb.

Náplní kongresů byly nejen prezentace účastníků, ale i vexilologické exkurze, výstavky a akce uspořádané v rámci kongresu. Pro 7ČNVK se nabízela možnost věnovat výstavku stému výročí narození Jiřího Loudy. Vexilologická exkurze do Ostravy byla naplánována k budově magistrátu, kde jsou permanentně vyvěšeny vlajky všech městských částí Ostravy. Samozřejmou a všemi očekávanou událostí kongresu je také slavnostní večeře, pro kterou byl zamluven prostor v restauraci Morava.

Prvním tradičním bodem programu kongresu bylo neformální setkání účastníků, kteří přijeli již v pátek nad sklenicí zde všudepřítomného piva Radegast pod sochou Radegasta ve stylové Radegastovně. Vlastní zahájení kongresu proběhlo následující den v prostorách SOkA FM. Kongres zahájili předseda ČVS Petr Holas a vedoucí SOkA FM Tomáš Adamec. Další dva pozvaní hosté se kvůli koronavirovým omezením nemohli zúčastnit kongresu osobně. Prezident Mezinárodní asociace vexilologických společností (FIAV) Željko Heimer pozdravil kongres prostřednictvím internetového videopřenosu ze Záhřebu a předseda podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ivo Pojezný zaslal e-mail jehož text byl účastníkům přečten.

Další částí zahájení byla vernisáž výstavky, kterou připravil a v prostorách SOkA FM instaloval Karel Müller. Výstavka věnovaná Jiřímu Loudovi při příležitosti sta let od jeho narození představila účastníkům originály díla Jiřího Loudy od jeho nedávno objevených prvních kreseb státních vlajek, kterými ilustroval svou sbírku státních hymen, přes ručně malované státní znaky, které vytvářel během II. sv. války v Anglii a originální podklady kreseb znaků a vlajek pro ilustrace knih věnovaných státním symbolům až po návrhy na znaky měst v Československu a po vzniku České republiky i pro obce v rámci své činnosti v tehdejším parlamentním podvýboru pro heraldiku. Všechny exponáty výstavky i jejich historii přiblížil Karel Müller poutavými podrobnostmi.

Po krátké přestávce již kongres začal první přednáškou Petra Sokola o symbolech stranických rodin Evropského parlamentu následovanou přehledem symbolů městských částí Ostravy, jež byl upoutávkou na odpolední exkurzi do Ostravy. Ještě před tím však proběhla výroční členská schůze ČVS. Po obědě a přejezdu do Ostravy před budovu Nové radnice, kde na nás již čekal Antonín Barcuch, ostravský archivář, začala první část exkurze. Ke každé vlajce vlající na budově radnice se nám dostalo vysvětlení její symboliky a také zajímavosti o okolnostech vzniku vlajky, protože pan Barcuch se v té době jako archivář na jejich zavedení podílel. Druhá část exkurze byla věnována návštěvě vyhlídkové věže magistrátu, a protože byl výjimečně průzračný vzduch, byla nejen Ostrava, ale i okolní hory jako na dlani.

V sobotu večer proběhla slavnostní večeře, kde po slavnostním přípitku předsedy ČVS a večeři proběhlo udílení ocenění České vexilologické společnosti již podle nových ustanovení ve statutu ČVS schválených na odpolední výroční schůzi ČVS. Čestné uznání ČVS za organizaci kongresu obdrželi Tomáš Adamec a Petr Exner, jr., Bronislav Mertlík za publikační činnost na Wikipedii, Petr Holas za organizační činnost pro ČVS a Kryštof Huk za zřízení a vedení facebookového účtu ČVS a vydávání Vlaštovky. Medaili Čestné vlajky ČVS spojenou s titulem Fellow of the CVS obdržel Aleksandr Nikodimovič Basov z Běloruska za dlouholetou publikační činnost ve zpravodaji ČVS Vexilologie a Aleš Brožek za dlouholetou činnost ve prospěch ČVS. Kongresovým oceněním spojeným s titulem Laureate of the CVS získal za dlouhodobou činnost ve výboru ČVS jako jeho předseda a v Redakční radě Vexilologie Jaroslav Martykán.

Druhý den kongresu byl rozdělen do tří bloků přednášek. V prvním z nich Aleš Brožek promluvil o zásluhách Josefa Šejnosta o československou vlajku a Petr Exner jr. o vlajkách českého a polského Těšínska. Petr Holas a Kryštof Huk pak promluvili o vlajkách a vyznamenáních ČVS jako dodatek k jednání výroční členské schůze ČVS, stejně jako její tradiční bod – Vexilologické novinky přednesl ve druhém bloku Josef Hubka. V druhém bloku ještě vystoupili Petr Exner s přednáškou o praporu hlučínského hraničářského pluku a v zastoupení autora Karla Černého přečetl jeho přednášku o vlajkách v livonských dějinách Jaroslav Martykán. Poslední blok přednášek začal příspěvkem Vladimíra Liščáka o Libro del conosçimiento a soudobých pramenech 14. století a Petr Exner přečetl příspěvek Jana Vereščáka o kyšperských cechovních korouhvích.

Kongres byl zakončen závěrečným slovem předsedy ČVS Petra Holase. Vzhledem ke koronavirové pandemii byl kongres snad jediným vexilologickým kongresem v Evropě v roce 2020. Pandemie měla vliv na počet účastníků – čtrnáct, z toho jediný ze zahraničí, ze Slovenska. Tedy asi polovina normálního počtu. Hlavně účastníci z ciziny citelně chyběli. Nicméně kongres proběhl bez jakýchkoliv problémů a jeho program byl stoprocentně splněn. Ať se tedy zdaří i ten příští v roce 2024.


VLAJKA A EMBLÉM KONGRESU

Vlajka 7. českého národního vexilologického kongresu navazuje na symboliku vlajek předchozích kongresů, vztahující se jak k vexilologii, tak i místu konání.

Vlajka kombinuje barvy a klín české vlajky a barvy znaku Slezska – černá orlice ve zlatém štítě. Město kde se kongres koná leží totiž zpola na Moravě (Místek) a zpola ve Slezsku (Frýdek). Vlajka tedy kombinuje barvy všech historických zemí Česka. Je to totiž první kongres, který se koná mimo území Čech.

Emblém kongresu je odvozen z podoby vlajkového listu, je vkomponovaný do osmiúhelníku, který je opsán modrými texty „7. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES“ nahoře a „FRÝDEK-MÍSTEK 4. - 6. 9. 2020“ dole. Opis je uzavřen do žlutých linek svázaných po stranách vexilologickými uzly. Emblém existuje v barevném, šedém i pouze černo-bílém provedení.

Autorem návrhu vlajky a emblému je Petr Exner.


VIDEOSOUBORY NA YOUTUBE KANÁLU

 
ZAHÁJENÍ KONGRESU      PROSLOV PREZIDENTA FIAV   VERNISÁŽ VÝSTAVKY

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Sborník lze objednat e-mailem (vexilologie@centrum.cz).

OBSAH


Petr Holas: NĚKOLIK SLOV ÚVODEM
Željko Heimer: PROSLOV PREZIDENTA FIAV
Ivo Pojezný: PROSLOV PŘEDSEDY PODVÝBORU PRO HERALDIKU A VEXILOLOGII 
  PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Petr Exner, jr.: ZPRÁVA O 7. ČESKÉM NÁRODNÍM VEXILOLOGICKÉM KONGRESU	
Petr Exner: SYMBOLY 7. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO KONGRESU	
  FOTOGRAFIE
  PREZENČNÍ LISTINA


100 LET JIŘÍHO LOUDY
  
Karel Müller: JIŘÍ LOUDA A VEXILOLOGIE
Jiří Louda: STANDARTY RYTÍŘŮ PODVAZKOVÉHO ŘÁDU


PŘEDNÁŠKY
	
Petr Exner, jr: : VLAJKY ČESKÉHO A POLSKÉHO TĚŠÍNSKA	
Petr Exner: PRAPOR HLUČÍNSKÉHO HRANIČÁŘSKÉHO PLUKU 
Aleš Brožek: ZÁSLUHY JOSEFA ŠEJNOSTA O ČESKOSLOVENSKOU VLAJKU
Jan Vereščák: KYŠPERSKÉ CECHOVNÍ KOROUHVE
Vladimír Liščák: LIBRO DI CONOSCIMIENTO A SOUDOBÉ PRAMENY XIV. STOLETÍ
Karel Černý: VLAJKY V LIVONSKÝCH DĚJINÁCH
Petr Sokol: BARVY, SYMBOLIKA A VLAJKY EVROPSKÝCH STRANICKÝCH RODIN


ZÁVĚR

Petr Holas: ZÁVĚREČNÉ SLOVO	
  O AUTORECH
  OBSAH
  

TIRÁŽ

Sborník přednášek ze 7. českého národního vexilologického kongresu 
Proceedings of the 7th Czech National Congress of Vexillology

Sborník sestavil Petr Exner
Středisko vexilologických informací,
Hradec Králové 2020
 
Redigoval Aleš Brožek, ČVS
Překlady do angličtiny Petr Exner jr. a Kryštof Huk, ČVS
Vydala Česká vexilologická společnost, z.s. 
Praha 2020

ISBN 978-80-270-8888-1 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina 7. českého národního vexilologického kongresu
Frýdek-Místek, 4. - 6. září 2020


Daniel Balhar
Aleš Brožek
Petr Exner
Petr Exner jr.
Krzysztof Guzek (PL, korespondenčně)
Ladislav Hnát
Petr Holas
Josef Hubka
Kryštof Huk
Vladimír Liščák
Jaroslav Martykán
Karel Müller              
Petr Sokol
Peter Strašifták (SK)
Jindřich Žaludek


SPOLEČNÉ FOTO

Společné foto účastníků 7. českého národního vexilologického kongresu a kolegy Barcucha před ostravskou radnicí
Frýdek-Místek, 4. - 6. září 2020CZECH NATIONAL CONGRESSES OF VEXILLOLOGY


o 1996 - Hradec Královéo 2000 - Ústí nad Labemo 2004 - Plzeňo 2008 - Přibyslavo 2012 - Libereco 2016 - Ústí nad Orlicío 2020 - Frýdek-Místek