Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 


o www.vexilologie.cz
o www.vexi.info


VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI V ČR
A JEJICH PUBLIKACE

o Česká vexilologická společnost
o Czech Vexillological Society
o Středisko vexilologických     informací
o Flag Data Centre
o WVRI (e-mail)

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT
o zpravodaj vexi.info
o zpravodaj VEXILOLOG
o zpravodaj Zápisník vexilologie
o VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
o VEXILOLOGICKÉ ALBUM
o VEXILOLOGICKÉ DOPISY

NÁRODNÍ REGISTR VLAJEK A PRAPORŮ

o Přehled registrovaných vlajek     a praporů

ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o O kongresech
o About congresses
o 1. ČNVK (Hradec Králové)
o 2. ČNVK (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK (Plzeň)
o 4. ČNVK (Přibyslav)
o 5. ČNVK (Liberec)
o 6. ČNVK (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK (Prostějov)

MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (FIAV)

o www.fiav.org

VEXILOLOGICKÉ WEBY

o REKOS (CZ)
o VEXILOLOGNET (CZ)
o VEXILOLOGNET FOTO (CZ)
o FOTW
o Flag Institute (UK)
o VEXILLOGRAPHIA (RU)
o NAVA (USA)
o CYBERFLAG (FR) do roku 2011

o World Statesmen
o STATOIDS
o ETHNIA

Flag Counter

LUDVÍK MUCHA

with short summary

Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. (narodil se 29.6.1927 v Ervěnicích, zemřel 13.5.2012 v Praze) se seznámil s československou vlajkou již v základní škole, kde mu byla vštěpována úcta k tomuto národnímu symbolu. Narodil se totiž v severočeském pohraničí, kde se v té době již začalo objevovat napětí ve vztahu k převažujícímu německému obyvatelstvu a ve vlasteneckém duchu byly české děti vychovávány již odmalička.

Do užšího kontaktu s vlajkami obecně se dostal až při práci v kartografické redakci pražského nakladatelství Orbis, kam nastoupil záhy po skončení studia kartografie na filozoficko-historické fakultě Univerzity Karlovy. Zde se podílel na zpracování Politicko-hospodářského atlasu světa, i když jeho vlajkovou přílohu neredigoval. Až když byl už na přírodovědecké fakultě své Alma mater, kde až do svého odchodu na zasloužený odpočinek přednášel kartografii a matematický zeměpis, nabídlo mu nakladatelství Mladá fronta, inspirované polskou knížkou Naokoło świata, podílet se na podobné příručce v češtině. Vyšla pod názvem Celým světem: zeměpisné a politické přehledy všech zemí světa v r. 1958, ale její vlajková příloha, ne zcela dokonalá, byla zřejmě převzata z polského originálu. Až při přípravě 2. vydání dostal jako nejmladší z autorů za úkol i kontrolu a evidenci vlajek a jejich aktualizaci. Proto se začal seznamovat s dějinami vlajek a jejich symbolikou. Své poznatky zúročil již v r. 1966, kdy v 6. čísle měsíčníků ČSAV Lidé a země, kam jako geograf pravidelně přispíval, poprvé zveřejnil svůj komentář ke 12 novým státním vlajkám na vložené barevném příloze. Značný ohlas přiměl redakci k tomu, že Muchovy články o nových vlajkách začala otiskovat pravidelně.

Druhou brankou do světa vexilologie se vedle geografie stala pro něj i filatelie, které se věnoval jako svému koníčku. Nejenže se v r. 1971 stal spolu s Bohuslavem Hlinkou autorem filatelistického Atlasu známkových zemí, ale již dříve se seznámil s dalším filatelistou Ing.Josefem Česákem, jehož prostřednictvím získal informace o prvním vexilologickém časopise „The Flag Bulletin“ a začal korespondovat s jeho autorem a špičkou světové vexilologie, Dr. Whitneym Smithem z USA.

Kontakty s ním i dalšími předními západními vexilology, stojícími zpravidla v čele sdružení zájemců o vexilologii v dané zemi, jej patrně přivedly i na myšlenku vytvořit obdobné sdružení u nás. Prostřednictvím reakcí na své články navázal styky s ostatními zájemci o vlajky a spolu s nimi v r. 1972 založil nejstarší vexilologickou společnost v bývalých socialistických zemích – Vexilologický klub – a s pomocí kontaktů na zahraniční vexilology otevřel československé vexilologii okno do světa. V letech 1972-2003 byl předsedou Vexilologického klubu, od r. 2005 pak jeho čestným předsedou.

Docent Mucha byl členem několika domácích i zahraničních společností a napsal řadu odborných kartografických prací, na tomto místě je však třeba zmínit jeho vexilologickou bibliografii, která čítá stovky položek. Kromě množství článků v klubovním zpravodaji Vexilologie, v publikacích partnerských a spřízněných odborných společností v tuzemsku i zahraničí a v českém tisku vydal v r. 1975 v pražské Kartografii knížku „Vlajky a znaky zemí světa“. Ta se dočkala tří českých (1975, 1978, 1987) a čtyř anglických vydání ve Velké Británii, USA a Česku (Flags & coats of arms, Geogradický a kartografický podnik 1978); pro české vexilology se kniha stala jejich téměř „povinnou literaturou“. Spolu s Karlem Liškou napsal publikaci „Klíč k našim městům“ (vydavatelství Práce, Praha 1979), zabývající se pečetěmi, znaky a vlajkami československých okresních měst. Navázal tak na soupis čs. městských vlajek, který organizoval v letech 1973-1978 a následně publikoval na stránkách Vexilologie. Velkou pozornost věnoval i osvětové práci mezi laiky: zpracoval vlajkovou přílohu pro 3. svazek „Ilustrovaného encyklopedického slovníku“ (Academia, Praha 1982), uvedl termín „vexilologie“ do české lexikografie a další vexilologická hesla do řady našich encyklopedií a slovníků (např. Encyklopedický slovník /Encyklopedický dům, Praha 1993/ nebo Universum: všeobecná encyklopedie /Odeon, Praha 2001, 2002, 2003, 2006/); v 90. letech inovoval vexilologický archív České televize, jakož i redigoval vlajkové přílohy mnoha dalších encyklopedií a populárně-naučných knih.

Zásluhy doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. o vznik České vexilologické společnosti a osobní přínos k rozvoji československé vexilologie byly oceněny při 10. výročí klubu jeho Čestným diplomem, jakož i Kongresovým oceněním 1. českého národního vexilologického kongresu v Hradci Králové v r. 1996. V roce 2004 se stal po Josefovi Česákovi druhým českým vexilologem, vyznameným nejvyšším oceněním ČVS – čestným členstvím. Mezinárodního uznání jeho přínosu světové vexilologii se dostalo v r. 2009, kdy byl na 23. mezinárodním vexilologickém kongresu v japonské Jokohamě poctěn Mezinárodní federací vexilologických společností (FIAV) čestným titulem „Fellow of the Federation“.


Dr. Ludvík Mucha (29.6.1927-13.5.2012) studied cartography at the Faculty of Arts and History of the Charles University in Prague and met the topic of flags very early after his graduation. As a young worker of the cartography editorial staff of the Orbis Publishing House he participated in preparations of the Political and economical atlas of the world with a flag chart. When involved in the works on the book “All around the world – geographical and political summaries of all countries of the world” (1958) he begun to study history and symbolism of the national flags.

Then, as a teacher of cartography and mathematical geography at the Charles University, he published his first contribution to the vexillological literature in the popular scientific magazine Lidé a země (1966) about new 12 state flags. His article provoked a broad response from the readers interested in this subject who wrote letters both to the editor’s office and author himself. In that way, Mucha came in touch with many Czechoslovak citizens interested in flags that remained in correspondence contact with him.

The second opportunity to meet flags was his hobby – philately. He became friends with another philatelist Josef Česák who arranged his familiarization with The Flag Bulletin and his author Dr. Whitney Smith from the U.S. Later on, he also started to correspond with other leading vexillologists in the world (Sierksma, Mattern, Crampton etc.). Ludvík Mucha inspired and realized foundation of the first and for a long time only vexillological association in the former socialist countries – the Vexillological Club – in 1972. He presided over the Club in 1972-2003, since 2005 was the Honorary President of the Czech Vexillological Society.

Docent Mucha is an author of many cartographical works but we would like to stress his vexillological bibliography comprising hundreds of items. He published book “Flags and Coats of Arms” in 1975 that was reedited in 1978 and 1987 in Czech. It was also translated to English and published in Great Britain („The Orbis Encyclopedia of flags & coats of arms /edited by W.G. Crampton/ by the Orbis Publishers 1985) and the U.S. (Webster´s concise Encyclopedia of flags & coats of arms by the Webster 1985). This important book inspired many Czech flag collectors to join the Club and to study their hobby in a scholar method. In 1979, he wrote a book “The Key to our Towns” (with K. Liška) where the findings of the by him conducted inquiry on the Czechoslovak municipal flags from 1973-1978 had been exploited and published. L. Mucha also paid attention to raising of public awareness of flags and vexillology in general. He enforced the entry “vexillology”in Czech lexicography and other vexillological terms in many our encyclopedias and dictionaries.

Dr. Ludvík Mucha´s outstanding merits for establishing of the Vexillological Club and his personal contribution to the advancement of Czech vexillology were awarded on the occasion of the 10th anniversary of the Club by the Diploma of Honour in 1982 and by the Congress Award conferred by the 1st Czech National Congress of Vexillology in Hradec Králové in 1996. In 2004, he became the second Czech vexillologist – after Josef Česák - awarded by the highest privilege of the Club – the Honour memberships. The international vexillological community acknowledged the Mucha´s contribution to the world vexillology in 2009 when the Federation international des associations vexillologiques (FIAV) awarded him the honorary title “Fellow of the Federation” during the 23rd International Congress of Vexillology in Yokohama.ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


8. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES ZÁŘÍ 2024


INFO


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : info@vexilologie.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVSSCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2024

Výroční členská schůze proběhne 23. března 2024 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov. Začátek výroční členské schůze je ve 13 hodin, klubovna bude otevřena od 10 hodin.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2024

2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS dne 1. června 2024 se bude konat ve firmě Libea v Liberci, Za Cukrárnou 534. Přijedete-li dříve, otevřeno bude od 11:00.

Ostatní schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky