Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Vlajky činovníků ČVS
o Jak se stát členem ČVS
o How become a member
      of the CVS


DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS 2024
o Volební řád ČVS 2020
o Výpůjční řád ČVS 2007

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění (LCVS)
o Čestná vlajka ČVS (FCVS)
o Čestné uznání

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

Česká vexilologická společnost, z.s. (dále „ČVS“) je nejstarším sdružením svého zaměření ve střední a východní Evropě. Byla založena pod záštitou tehdejšího Obvodního kulturního domu v Praze 3 dne 29. ledna 1972 jako Vexilologický klub. Tehdy sdružovala 31 zájemců o studium, registraci a dokumentaci vlajek a praporů, tedy o pomocnou historickou disciplínu zvanou vexilologie, a to nejen z Prahy 3, ale z celého tehdejšího Československa. Kromě nich se však jejími externími členy stali i vexilologové z Polska, NDR a SSSR, protože v těchto zemích obdobné organizace dosud neexistovaly. Záhy členské základna klubu dosáhla stovky individuálních členů, jejichž počet dosáhl maxima v 80. letech minulého století, krátce před revolučním rokem 1989. V současné době má ČVS necelou stovku individuálních a kolektivních členů z Česka, zato přes dvacet členů zahraničních a udržuje výměnu s dalšími dvaceti vexilologickými společnostmi v cizině. Politické změny v r. 1989 nám umožnily, abychom se v r. 1992 po schválení nových stanov a jejich registraci osamostatnili, získali právní subjektivitu a stali se i oficiálně od r. 1993 členy Mezinárodní federace vexilologických společností (FIAV). Dne 2. dubna 2005 změnil Vexilologický klub v Praze svůj název na Česká vexilologická společnost.

Již od svého založení jsme se zaměřili na vytvoření publikační platformy, kterou se stal zpravodaj Vexilologie, jehož první trojčíslo vyšlo v září 1972. Od té doby vychází pravidelně jako čtvrtletník a představuje koncepci vexilologických aktivit ČVS. Jejím základem bylo původně informovat rychle a průběžně o nových státních vlajkách a znacích, poněvadž o toto téma se zajímali všichni členové společnosti. Později se začaly objevovat vlastní badatelské aktivity předních českých vexilologů, zaměřené převážně na domácí tématiku. Nutnost hovořit jednotným odborným jazykem si vynutila potřebu vytvořit české vexilologické názvosloví; proto bylo vydáno téměř současně s prvním číslem zpravodaje v r. 1972. Zpravodaj nyní vychází v češtině s anglickými resumé hlavních článků, protože se stal významným předmětem výměny za podobná zahraniční periodika. Čas od času je doplňován tzv. Vexilokontaktem, který domácím členům ČVS přináší aktuálnější, byť často velmi kusé a neověřené informace o dění v zahraničí. Od r. 1997 jsem začali vydávat anglicky psanou ročenku stejného jména, kde publikujeme soubory článků na dané téma, které dosud vyšly česky ve zpravodaji, a tak zahraniční vexilology podrobněji seznamujeme s výsledky své vydavatelské a badatelské činnosti.

Tu jsme původně soustřeďovali na soupisy vlajek a praporů československých měst (1976-1979) nebo sportovních klubů a tělovýchovných jednot (1985-1987). Samozřejmě jsme od samého začátku své existence věnovali pozornost československé státní vlajce a její historii. O ní a pak i vlajkách Česka a Slovenska psali na stránkách zpravodaje nejpovolanější čeští a slovenští autoři: Ludvík Mucha, Zbyšek Svoboda, Aleš Brožek, Jiří Louda, Ladislav Vrtel´, Zdenko Alexy. Mimořádným příspěvkem z období 1972-1989 je obsáhlá práce Jiřího Januše o praslovanských a staročeských vexilologických objektech, která si získala mimořádnou pozornost v zahraničí. V současné době se odborná činnost předních českých vexilologů soustřeďuje kromě publikační, poradenské a osvětové činnosti na práci v parlamentním podvýboru pro heraldiku a vexilologii při schvalování obecních znaků a vlajek, jejichž vznik umožňuje zákon o obcích z r. 1990. Tak se původně zájmová aktivita členů změnila ve vysoce odbornou činnost na úrovni Parlamentu České republiky, ve srovnání s vlivem zahraničních vexilologů na činnost státních, politických a odborných orgánů rozhodujících o státních, regionálních či obecních symbolech v jejich vlastních zemích naprosto nesrovnatelnou.

Kromě bezplatného odběru zpravodaje požívají členové dalších výhod. Zejména si mohou zpravidla výhodněji obstarat odborné publikace, na jejichž přípravě se ČVS nebo její funkcionáři podíleli, jakož se i zúčastňovat spolkového života, zejména pak výročních členských schůzí s bohatým odborným doprovodným programem. Tradičně bohatá a zajímavá náplň mezinárodních vexilologických kongresů, které se nám po r. 1989 otevřely i oficiálně, nás inspirovala k organizování podobných vícedenních setkání českých a zahraničních vexilologů. Od r. 1996 pořádáme každé čtyři roky národní kongres, dosud jsme tedy uspořádali pět kongresů v různých městech naší republiky. Z jednání kongresů vznikl pokaždé také sborník přednášek, vydávaný s bohatým anglickým komentářem, neboť jeho účastníky pravidelně bývají i naši zahraniční kolegové. Stejně jako my pravidelně navštěvujeme jejich kongresy či setkání. Kromě čilé mezinárodní spolupráce nabízíme členům i možnost publikovat v mezinárodně uznávaném a ceněném vexilologickém periodiku, stejně jako využívat bohaté knihovny vexilologických knih a časopisů a prezenčně je studovat v době konání schůzí výboru.ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


8. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES 4. - 6. října 2024


INFO


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : info@vexilologie.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVSSCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2024

Výroční členská schůze proběhne 23. března 2024 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov. Začátek výroční členské schůze je ve 13 hodin, klubovna bude otevřena od 10 hodin.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2024

2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS dne 1. června 2024 se bude konat ve firmě Libea v Liberci, Za Cukrárnou 534. Přijedete-li dříve, otevřeno bude od 11:00.

Ostatní schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky